D.U.K. verslui

1. Elektros energijos rinkos dalyviai?

–    Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

–    Elektros energijos birža Nord Pool Spot (NPS)

–    Energijos skirstymo operatorius (ESO)

–    Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai (NEET)

–    Perdavimo tinklų operatorius (LITGRID)

–    Vartotojai (gali būti verslo arba buitiniai).

2.  Kodėl verta rinktis nepriklausomą elektros energijos tiekėją?

Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai Lietuvoje savo veiklą pradėjo 2010 m., kai tik didžiausi elektros energijos vartotojai (Lietuvos įmonės) prarado teisę pirkti elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo už reguliuojamus įkainius. Praktika parodė, kad įmonei, pakeitus visuomeninį tiekėją nepriklausomu, visai realu sumažinti tiekiamos elektros energijos kainą.
2018 m.  įmonės, kurios nepasirinko nepriklausomo tiekėjo, elektros energiją pirks iš visuomeninio tiekėjo (ESO) už VKEKK (toliau komisijos) nustatytas kainas – 4,380 ct/kWh be mokesčių. Dažniausiai nepriklausomų tiekėjų siūloma kaina yra palankesnė. Be to, nepriklausomi tiekėjai gali Jums pasiūlyti papildomų paslaugų.

Greičiausias būdas sužinoti daugiau apie tai – kreiptis tiesiai į nepriklausomą tiekėją.

3.  Klausimai, kuriuos verta užduoti  renkantis NEET:

 • Kada įmonė įkurta ir kada išduota licencija ar leidimas tiekti elektrą? Gali būti, jog  licencija galioja dar tik trumpą laiką (nors įmonė įkurta pieš 10 m.). Ar Jus tenkina įmonės turima patirtis?
 • Ar licencija / leidimas kada nors buvo stabdomas? Ar tiekėjui nėra/nebuvo taikoma kokia nors Komisijos (VKEKK) sankcija?
 • Koks yra tiekėjo klientų ratas? Gal tarp tiekėjo klientų yra Jums gerai pažįstamų įmonių – galėsite pasiteirauti, ar jos patenkintos pasirinkusios šį tiekėją?
 • Kiek žmonių dirba įmonėje, kiek iš jų tiesiogiai aptarnauja klientus? Paprastai sunku tikėtis, kad įmonė, kurioje dirba 3-4 darbuotojai sėkmingai aptarnaus didėjantį klientų ratą.
 • Kas yra tiekėjo akcininkai ? Užsienio kapitalas paprastai siejamas su stabilumu, valstybinio kapitalo tiekėjas – galimas lankstumo trūkumas.
 • Kokiomis veiklomis (be elektros energijos tiekimo) užsiima Jums rūpimas tiekėjas? Jei elektros tiekimas nėra pagrindinė veikla, ar Jus tenkins „devyndarbio“ paslaugos?
 • Kaip tiekėjas įsigyja elektrą, kurią vėliau tiekia savo klientams? Ar tiekėjas turi sutartį su gamintoju / importuotoju? Jei tokios sutarties nėra – gali būti tiekėjas visą elektros energijos kiekį pats įsigyja už tam tikros valandos kainas biržoje? Kas bus, jei kainos biržoje dėl kažkokių priežasčių pakils aukščiau nei tiekėjui moka jo klientai?

 

4.  Kodėl ESO nebando išlaikyti klientų? Ar jiems nereikia pelno?

Lietuva, liberalizuodama elektros ūkį,  nuo 2010 m. siekia įgyvendinti ES III energetikos paketą ir tai daroma ne žodžiais, o darbais. Lietuvoje panaikintos visos kliūtys ir vartotojas gali pats pasirinkti įmonę, kuri jam tieks elektros energiją.

5.  Kaip nepriklausomi elektros energijos tiekėjai pateikia savo pasiūlymus?

Geriausi rezultatai versle pasiekiami, kai abi pusės  siekia susitarti dėl palankiausių bendradarbiavimo sąlygų. Nepriklausomi tiekėjai nuolat ieško ir pritraukia naujų vartotojų. Tačiau vis daugiau vartotojų ir patys aktyviai domisi pasiūlymais, kainomis, elektros energijos rinkos naujienomis. Tad formuojasi sveikintina abipusio pasitikėjimo ir ilgalaikio bendradarbiavimo tradicija. Pakvietę nepriklausomą tiekėją pateikti Jums pasiūlymą, jį turėtumėte gauti rašytine forma, kur nurodoma:

Siūloma kaina, kainos galiojimo (tiekimo) laikotarpis (nuo …iki), sutarties galiojimo terminas (nuo …iki), papildomi mokesčiai (jei tokių yra), apmokėjimo terminas, už pateiktą pasiūlymą atsakingo asmens kontaktiniai duomenys, sutarties nutraukimo sąlygos, taip pat kita LR įstatymuose numatyta informacija, įskaitant ir informaciją apie vartotojo prievolę skirstymo tinklų operatoriui.

Atminkite, kuo daugiau informacijos surinksite, tuo tiksliau galėsite palyginti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, tuo lengviau Jums bus pasirinkti ir pasirašyti sutartį.

6.  Sutartis su NEET, ką reikia žinoti vartotojui?

Sutartis dėl elektros energijos tiekimo turi neprieštarauti LR teisės aktams, todėl joje paprastai išdėstomos tiekėjo ir vartotojo pareigos ir teisės, kurias numato LR elektros energetikos įstatymas bei LR elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Taip pat sutartyje galima numatyti kitas įstatymui neprieštaraujančias šalių bendradarbiavimo sąlygas.

Atminkite, sutartis gina tiek vartotojo, tiek tiekėjo teises. Siūlome, kad vartotojai atkreiptų dėmesį ar/ir kaip sutartyje nustatyta:

Kainos, apmokėjimo terminas, sutarties galiojimo terminas, tiekimo terminas, sutarties pasibaigimo ir/ar nutraukimo, pratęsimo sąlygos, planuojamo pirkti elektros kiekio planavimo ir grafiko sudarymo tvarka.

Nuo 2010 m. iki dabar tobulinama įstatyminė bazė, kuri tinkamai gintų rinkos dalyvių interesus.

UAB „ENERTY“ Sutarties sudarymo sąlygos:

Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja patiekti ir parduoti elektros energiją Vartotojui, o Vartotojas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už suvartotą iš elektros tinklų elektros energiją Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Elektros energijos tiekimas suprantamas kaip elektros energijos pardavimas Vartotojui ant elektros tinklų ir Vartotojo elektros įrenginių nuosavybės ribos.

Elektros energija yra tiekiama Sutartyje nurodytiems Vartotojo objektams. Sudarydamas Sutartį, Vartotojas patvirtina, kad šie objektai yra jo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomi ir Vartotojas turi teisę sudaryti Sutartį.

UAB „ENERTY“ Sutarties pratęsimo sąlygos:

Nė vienai iš Šalių (Vartotojas ir Tiekėjas) ne vėliau kaip likus 2 (dviems) mėnesiams iki Sutarties galiojimo termino pabaigos nepareiškus apie Sutarties nutraukimą, pakeitimą arba apie naujos sutarties sudarymą, Sutartis ir Tiekimo Periodas kiekvieną kartą laikomi pratęstais tomis pačiomis sąlygomis 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.

UAB „ENERTY“ Sutarties nutraukimo sąlygos:

Sutartis gali būti nutraukta šiais atvejais:

  • rašytiniu abiejų Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo;
  • pasibaigus Sutarties galiojimo terminui ir vienai iš Šalių pranešus apie Sutarties nutraukimą;
  • vienašaliu vieno iš Šalių rašytiniu pranešimu, pateiktu kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo, taikant sankciją už Sutarties nutraukimą prieš terminą;
  • dėl esminio kitos Šalies padaryto Sutarties pažeidimo vienos iš šalių rašytiniu pranešimu, jeigu toks pranešimas pateikiamas kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo, kaltajai Šaliai taikant sankciją už Sutarties nutraukimą prieš terminą;
  • vienašaliu Vartotojo rašytiniu pranešimu netaikant sankcijos, jei Tiekėjui įspėjus Vartotoją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir dėl tam tikrų priežasčių (buvusių, esamų ar prognozuojamų įvykių elektros energijos biržoje ir (ar) elektros energijos rinkoje, arba buvusių, esamų ar prognozuojamų kitų reikšmingų įvykių, lemiančių žymius elektros energijos kainos ar paklausos / pasiūlos elektros energijos rinkoje pokyčius) pakoregavus kainą, o Vartotojui nesutikus su pasiūlyta nauja kaina;
  • vienašaliu Tiekėjo rašytiniu pranešimu, jei Vartotojas perleidęs visus Sutartyje nurodytus objektus nenutraukia su Tiekėju Sutarties, o Tiekėjui yra pateiktas naujojo savininko prašymas nutraukti Sutartį, Vartotojui taikant sankciją už Sutarties nutraukimą prieš terminą;
  • kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais.

ENERTY sutartis

7.  LR teisės aktai ir kiti elektros energijos vartotojams aktualūs dokumentai:

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461609)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMAS (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363193)

Nord Pool Spot (http://www.nordpoolspot.com/

ESO (http://eso.lt/)

LITGRID http://www.litgrid.eu/)

ENMIN Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (http://www.enmin.lt/lt/)

8.  Ar tikrai pasirinkti/pakeisti tiekėją paprasta?

Daugelio tai padariusių nuomone – tikrai TAIP, Lietuvoje tai padaryti gali kiekvienas. Panaikinti kažkada monopoliją gynę barjerai. Elektros energijos vartotojo pasirinkimo teisė ginama lygiai tai pat, kaip ir mobilaus ryšio, viešbučio paslaugų ar bet kokio kito vartotojo teisė rinktis tiekėją. Juk niekas Jums negali uždrausti piltis kuro ten, kur patogiau, arba naudotis Jums patraukliausio interneto tiekėjo paslaugomis. Taip pat yra ir elektros atveju.

Visuomeninio tiekėjo pakeitimas nepriklausomu elektros energijos tiekėju papildomai nekainuoja.

Keičiant tiekėją, elektros energijos tiekimas nėra nutraukiamas.

9.  Kaip vartotojas atsiskaito su NEET už patiektą elektros energiją?

Pasirinkęs NEET, vartotojas gaus dvi sąskaitas: viena – iš skirstomųjų tinklų operatoriaus (ESO) už skirstymo paslaugą skirstomaisiais tinklais, o kita – už elektros energijos tiekimą  iš nepriklausomo tiekėjo.

10.  Ar pasirinkus NEET keičiasi elektros energijos suvartojimo rodmenų perdavimo tvarka?

Pasirinkus nepriklausomą elektros energijos tiekėją elektros energijos suvartojimo rodmenų perdavimo tvarka vartotojui nesikeičia. Vartotojui reikia tik perduoti duomenis į ESO taip pat, kaip ir iki pasirenkant NEET.

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, operatorius pateikia vartotojų suvartotos elektros energijos duomenis NEET ir prekybos elektros energija taisyklėse numatytomis sąlygomis, apimtimis ir terminais.

11.  Iš ko susideda elektros energijos kaina?

Dažnai tenka girdėti stebintis: „Kaip gali būti, elektra kainuoja 20 ct/kWh, o aš už 1kWh moku 50 ct?“

Taip yra todėl, kad vienu atveju kalbama apie galutinę kainą vartotojui (joje įskaičiuotos visos papildomos paslaugos ir mokesčiai), o kitu atveju – apie elektros energijos kainą biržoje, įsigijimo/tiekimo kainą arba elektros energijos pasigaminimo kainą.

12.  Kas yra VIAP mokestis?

VIAP mokestis yra renkamas iš elektros energijos vartotojų. Iš šių pinigų yra finansuojama bei apmokama už Viešuosius InteresusAtitinkančias Paslaugas. VIAP mokestį moka kiekvienas šalies gyventojas ir įmonė.

VIAP lėšos skiriamos AEI (atsinaujinantys energijos ištekliai) gamintojams, termofikacinėms elektrinėms, AB Lietuvos elektrinei, strateginiams projektams, AEI prijungimui prie skirstomųjų tinklų bei skirstomojo tinklo parengimui AEI gamintojams prijungti, AEI balansavimui, VIAP administravimo sąnaudoms. VIAP mokestis yra įtrauktas į ESO elektros energijos skirstymo tarifus.

13.  Kas daro įtaką elektros energijos kainai (už kurią elektra yra įsigyjama iš gamintojo)?

Lietuvoje elektros energiją gamintojai ir importuotojai parduoda, o pirkėjai įsigyja biržoje NORD POOL SPOT.

Išimtis taikoma tik Lietuvos teritorijoje pagamintai ir/ar čia suvartojamai elektros energijai, tada nebūtina naudotis biržos paslaugomis.

Absoliuti dauguma nepriklausomų elektros energijos tiekėjų, savo klientų Lietuvoje suvartojamą elektros energiją įsigyja minėtoje biržoje (NPS) už tam tikros valandos kainą (SPOT). Taip pat nepriklausomas tiekėjas gali įsigyti tam tikrą kiekį elektros fiksuota kaina ilgesniam laikotarpiui. Jei tai pavyksta – sumažinamas pavojus patirti nuostolius, kai biržoje SPOT kaina yra aukštesnė nei tiekėjui moka klientai.

Kaina biržoje (SPOT) priklauso nuo daugybės skirtingos prigimties faktorių: oro sąlygų, kuro kainų, neplanuotai pakitusio suvartojimo kiekio, vandens lygio rezervuaruose, vėjuotų ir saulėtų dienų, galimų pralaidumų / ribojimų tarp šalių, elektrinių remontų, elektros tiltų remontų, vietinės gamybos apimčių ir kaštų.

14.  Kada geriausias metas rinktis nepriklausomą elektros energijos tiekėją (žiemą, pavasarį)?

Mes negalime sustabdyti ar laikinai nevartoti elektros energijos arba ją sukaupti ateičiai. Todėl tiekimas negali nutrūkti  ir, pasibaigus vienos sutarties galiojimui, ją turi keisti kita tiekimo sutartis. Nėra vienareikšmės nuostatos, kada geriausia pasirašyti ar keisti sutarties sąlygas. Vartotojas gali palengvinti sau užduotį ir tikėtis pasirašyti elektros energijos sutartį sau palankiausiomis sąlygomis tik tada, jei tinkamai domisi, planuoja, sudaro biudžetą ir ruošiasi deryboms.

Jei pasirašoma sutartis galioja nuo metų pradžios iki galo, o nauja sutartis pasirašoma (arba keičiama) kas 12 mėnesių, tai greičiausiai toks ciklas sutaps su įmonės (o kartu ir partnerių/konkurentų) biudžeto sudarymo ciklu, Lesto įkainių kitimo ciklu. Todėl formuojant įmonės biudžetą liks mažiau spėjimų, Jūs galėsite tiksliau suformuluoti įmonės tikslus, darbuotojų užduotis bei finansinius srautus.

15.  Ar saugu rinktis nepriklausomą tikėją?

Lietuvoje elektros energijos teikėjai pradėjo aktyvią veiklą jau 2010 m.. Rinkos dalyvių santykiai, reguliuojami LR įstatymų bei taisyklių yra prižiūrimi Komisijos (VKEKK).

Praktika parodė, kad esant tinkamam reguliavimui, ši rinka gali veikti pakankamai stabiliai ir nepriklausomo tiekėjo pasirinkimas niekaip nesumažina vartotojų saugumo, o tik padidina jo pasirinkimo galimybę.

Vartotojo atžvilgiu taikoma apsauga, kurią garantuoja visuomeninis tiekėjas. Peržvelkime galimą scenarijų, kai pasirinktas nepriklausomas elektros energijos tiekėjas nebegali vykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį su klientu:

Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, kaip numato LR įstatymai (prieš 30 dienų), informuoja savo klientą, kad nuo kito mėnesio 1 dienos nebetieks elektros pagal sutartį.

Vartotojas gali:

a) Pasirinkti naują nepriklausomą tiekėją, kuris nuo kito mėnesio 1 dienos jam tieks elektrą.

b) Nespėjus to padaryti laiku – nuo kito mėnesio 1 dienos 00:00 val. elektrą vartotojas pirks iš ESO už garantinę kainą. Kadangi tai greičiausiai ekonomiškai nepatrauklu (brangiau) – toks vartotojas turi visas teises pasirinkti kitą nepriklausomą tiekėją ir vėliau.

Tokia pati procedūra (priklausomai nuo sutarties su nepriklausomu elektros energijos tiekėju detalių) numatoma ir tuo atveju, kai vartotojas pats nutaria pakeisti esamą elektros energijos tiekėją kitu.

16.  Kodėl Nord Pool Spot birža neužtikrina žemos elektros energijos kainos Lietuvai?

Lietuva NPS biržoje dalyvauja kaip atskira kainų zona, tai pat ir mūsų kaimynės Estija ir Latvija. Kokia elektros energijos kaina susidaro kiekvienoje iš šalių, pagal sutartą visiems vienodą skaičiavimo metodą nustato NPS birža. Kaina tarp šalių gali sutapti (toks ir yra bendros rinkos tikslas) – taip atsitinka tomis valandomis, kai tarp šalių turimais tinklais (tiltais) laisvai gali pratekėti visas reikiamas elektros kiekis. Tada pasiūlos/paklausos santykis susilygina – ir kainos tarp šalių suvienodėja. Taip yra Latvijos ir Lietuvos atveju. Tačiau Estijos kainų zonoje pastebimi dažni kainų skirtumai. Taip yra todėl, kad ant sienos tarp Estijos ir Latvijos nepakanka pralaidumo. Šią situaciją turėtų pakeisti 2016 m. pradėsiantys veikti NORDBALT ir POLLINK tiltai, sujungsiantys Lietuvą su Švedija ir Lenkija. Tikėtina, tada kainų skirtumas Lietuvos / Latvijos / Estijos kainų zonoje visai išnyks arba bus mažiau ryškus.

Tai pat šiuo metu iš Estijos teritorijos perduodami elektros energijos kiekiai galimai riboja priešinga kryptimi (iš Baltarusijos) į Lietuvą patenkančius elektros energijos kiekius, taip sukeldami elektros energijos trūkumą atskiromis valandomis ir didindami kainą Lietuvos kainų zonoje.

17.  Kas vartotojui geriau – fiksuota ar lanksti kaina?

Egzistuoja keletas kainų tipų, dėl kurių siūlo susitarti nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, tarp kurių:

 • fiksuota kaina – galiosianti visą sutarties laikotarpį;
 • lanksti kaina – biržos valandinė kaina + tiekėjo marža.

Kas geriau Jums,  priklauso nuo to, kokie Jūsų svarbiausi tikslai. Pageidaujantys stabilumo visada stengsis fiksuoti kainą, pageidaujantys rizikuoti ir bandyti laimėti – pirks lanksčiomis kainomis.

Štai keletas punktų, padėsiančių vartotojui apsispręsti, kurį kainos tipą verta pasirinkti:

 • Paslaugos tiekėjui turi būti sumokamas sutartas sąžiningas atlygis už kiekvieną suteiktą paslaugą.
 • NEET, tiekiantis elektrą klientui pagal kainos principą Birža + marža, pats neprisiima jokios kainų kitimo rizikos. Visą riziką prisiima klientas, tačiau NEET visada garantuotai gauna su klientu sutartą maržos dydį.
 • NEET ir klientui susitarus kainą fiksuoti sutarties laikotarpiui – visa rizika tenka tiekėjui.
 • Skirtingi kainos skaičiavimo metodai negali garantuoti, kad kaina vartotojui bus mažiausia.

18.  Kaip vartotojas dar galėtų sumažinti savo išlaidas elektros energijai (nekeisdamas suvartojimo kiekių)?

Netiesa, kad svarbiausia yra kaina, kurią vartotojai moka NEET ir ESO. Dar įmonės gali imtis priemonių, kurios leis optimizuoti kaštus elektros energijai:

 • įrengti pažangią automatizuotą apskaitą / nuotolinį duomenų nuskaitymą;
 • pakeisti vienos laiko zonos skaitiklius 2 ar 4 laiko zonų skaitikliais;
 • analizuoti ir planuoti elektros energijos suvartojimą;
 • sudaryti biudžetą elektros energijos ūkiui;
 • ugdyti įmonei atsakingus darbuotojus.

Praktinis skaičiavimas parodė, jog NEET perkamos elektros energijos savikaina gali būti akivaizdžiai didesnė, jei klientas nėra įsidiegęs automatizuotos apskaitos skaitiklių. Todėl NEET pateikdamas atsakingą komercinį pasiūlymą,  pagrįstai gali taikyti skirtingas sąlygas vartotojams su ir/ be automatizuota apskaita. Paradoksas atsirandantis tokiu atveju – kuo didesnis vartotojas – tuo didesnė rizika tiekėjui.

Siekiant palankesnių bendradarbiavimo sąlygų, verta prisiminti – lojalumas ir ilgalaikis bendradarbiavimas visada duoda abipusės naudos.
Jei pageidaujate daugiau informacijos,  maloniai kviečiame kreiptis į mus dėl nemokamos konsultacijos.

19.  Mano įmonė vartoja labai daug elektros energijos, kodėl mažesni mano kaimynai paprastai gauna palankesnius tarifus?

Tai, kaip įmonė vartoja elektros energiją (ar dirba savaitgaliais, ar per parą vartoja tolygiai, o gal ryte vartoja daugiausiai, vėliau suvartojimas mažėja), gali turėti svaresnę įtaką nei suvartojamas bendras kiekis per metus!

Gali būti, kad Jūsų kaimynas elektros energiją vartoja kitaip nei Jūsų įmonė. Patikrinkite ir sulyginkite vienos ir kitos įmonės elektros energijos vartojimo profilį. NEET perkamos biržoje elektros energijos savikaina skirtingiems vartotojams yra skirtinga. Todėl ir siūloma tiekimo kaina skiriasi.

Kalbėdami su NEET apie palankesniais kainas, aptarkite, ar kitoks Jūsų įmonės darbo laikas, gali sumažinti elektros energijos kainas.

20.  Kaip palyginti skirtingus NEET pasiūlymus?

Siūlomų tarifų palyginimas – lyginkite arba metinę sumą, arba svertinius vidurkius:

skaiciukai

Kuris pasiūlymas Jums patrauklesnis?

a) Laikotarpis, kurį tiekėjas įsipareigoja tiekti elektrą. Kad teisingai palygintumėte skirtingų tiekėjų pasiūlymus, laikotarpiai turėtų sutapti, jei nesutampa – visada klauskite, kodėl ir vertinkite, ar Jums priimtinas šis laikotarpio skirtumas.

b) Sutarties nutraukimo sąlygos.  Ar Jums priimtini skirtumai, jei jie yra? Kokios sutarties šalių teisės ir pareigos numatytos sutartyje? Ar sutartis nepažeis Jūsų, kaip vartotojo teisių? Ar aiškios numatytos pareigos?

Atminkite – galutinis sprendimas visada priklauso tik nuo vartotojo.

21. Kokios yra mano, kaip vartotojo, teisės?

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 51 straipsnis apibrėžia, jog, vartotojai turi teisę:

1) gauti iš Komisijos, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių, visuomeninių ir nepriklausomų tiekėjų, taip pat asmenų, atliekančių garantinio tiekimo funkciją, aiškią ir suprantamą informaciją apie savo teises, susijusias su elektros energijos vartojimu ir gaunamomis paslaugomis;

2) susipažinti su elektros energijos suvartojimo duomenimis, įskaitant suvartotos elektros energijos kiekį, taip pat, sudarę aiškų susitarimą, nemokamai leisti bet kuriam tiekėjui naudotis savo skaitiklių duomenimis;

3) gauti skaidrią informaciją apie taikomas kainas, tarifus ir apie visas sąlygas, susijusias su elektros energijos paslaugomis.

2. Elektros energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių, teisės aktų nustatyta tvarka sudaromų su elektros energijos vartotojais, sąlygos turi būti sąžiningos ir iš anksto žinomos. Tokiose sutartyse, atsižvelgiant į atskirų sutarčių dalyko ypatumus, be kita ko, turi būti nurodoma:

1) sutarties šalies pavadinimas, juridinio asmens, kitos organizacijos ar kitos valstybės narės juridinio asmens padalinio, įregistruoto Lietuvos Respublikoje, kodas, registruotos buveinės adresas ir adresas korespondencijai, sutarties šalies fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas (jeigu tokie yra);

2) sutarties šalių įsipareigojimai, jų pobūdis ir mastas, siūlomas paslaugų kokybės lygis, pradinio prijungimo terminas ir atitinkamos sutarties įsigaliojimo terminas bei atitinkamų paslaugų teikimo pradžios terminas;

3) siūlomų techninės priežiūros paslaugų rūšys;

4) priemonės, kuriomis galima gauti naujausią informaciją apie visas taikomas kainas, tarifus ir mokesčius;

5) kontaktiniai elektros energetikos įmonės duomenys, kontaktiniai asmenys ar informacijos centrai ir jų darbo laikas, kurio metu vartotojas galėtų gauti jį dominančią informaciją apie sutarties vykdymą;

6) sutarties galiojimo laikotarpis, sutarties vykdymo atnaujinimo ir nutraukimo, sutarties pratęsimo ir nutraukimo sąlygos bei informacija, ar numatyta teisė nutraukti sutartį neatlygintinai;

7) nuostolių kompensavimas tuo atveju, kai paslaugų kokybė neatitinka sutartyje nurodyto lygio ir (ar) elektros energetikos įmonė nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai, įskaitant netikslias ir vėluojančias sąskaitas;

8) ginčų, kylančių iš sutartinių santykių, sprendimo tvarka;

9) informacija apie vartotojų teises.

3. Vartotojai turi būti raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis informuojami apie elektros energetikos įmonės ketinimą pakeisti sutarties sąlygas. Teikiant informaciją apie šį ketinimą, turi būti pranešama apie vartotojų teisę nepritarti sutarties sąlygų pakeitimui ir (ar) nutraukti sutartį.

4. Tiekėjai sudaro tinkamas ir pakankamas sąlygas vartotojų prieigai prie informacijos ir duomenų apie mokėjimus už jiems patiektą elektros energiją. Tinkamomis ir pakankamomis prieigos priemonėmis laikoma sąskaitos pateikimas vartotojui arba elektroninė prieiga prie vartotojo mokėjimo duomenų ar kitos pagrįstos priemonės. Vartotojo prašymu ir vartotojui priimtina forma, suteikdami elektroninę prieigą ar raštu, tiekėjai pateikia:

1) esamas faktines elektros energijos kainas ir faktinį energijos suvartojimą bent kartą per kalendorinius metus;

2) vartotojo einamuoju metu suvartojamo elektros energijos kiekio ir elektros energijos, suvartotos per tą patį praėjusių metų laikotarpį, palyginimą;

3) kai tai įmanoma, palyginimą su vidutinio tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu.

5. Tiekėjai savo, tiekėjų asociacijos, kuriai priklauso atitinkamas tiekėjas, ir (arba) elektros energijos biržos interneto svetainėje skelbia ir vartotojo prašymu pateikia:

1) suprantamą informaciją apie tai, kokią tiekėjo patiektos elektros energijos gamybai sunaudoto kuro išteklių, tarp jų ir atsinaujinančių energijos išteklių, dalį praėjusiais metais sudarė kiekvienas energijos šaltinis, jeigu tokia informacija yra prieinama;

2) nuorodas į informacijos šaltinius, kuriuose pateikiama suprantama informacija apie poveikį aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir radioaktyviųjų atliekų kiekius, susidariusius dėl elektros energijos gamybos per praėjusius metus;

3) vartotojų organizacijų, asociacijų, agentūrų ar panašių įstaigų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriais galima rasti informacijos apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas.

6. Kai vartotojai aprūpinami elektros energija, kuria prekiaujama elektros energijos biržoje ar kuri yra importuota iš asmenų, esančių ne valstybėje narėje, teikiant šio straipsnio 5 dalyje numatytą informaciją gali būti naudojami apibendrinti praėjusių metų biržos ar asmens, esančio ne valstybėje narėje, duomenys.

7. Vartotojui pakeitus elektros energijos tiekėją, ankstesnis tiekėjas ne vėliau kaip per 6 savaites, jeigu sutartyje nenustatytas trumpesnis laikotarpis, privalo pateikti vartotojui galutinę (uždarymo) sąskaitą už suvartotą elektros energiją ir (ar) suteiktas paslaugas.

8. Komisija imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų šiame straipsnyje nurodytos vartotojams teikiamos informacijos patikimumą ir kad tokia informacija būtų pateikiama nacionaliniu lygmeniu lengvai palyginamu būdu.

9. Komisija parengia ir savo interneto svetainėje skelbia bei periodiškai atnaujina aiškų ir glaustą elektros energijos vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą, kuriame būtų teikiama praktinė informacija apie vartotojų teises. Rengdama informaciją buitinių vartotojų teisių klausimais, Komisija bendradarbiauja su Tarnyba. Be to, Komisija savo interneto svetainėje skelbia Europos Komisijos parengtą vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą ir užtikrina, kad tiekėjai ar skirstomųjų tinklų operatoriai, bendradarbiaudami su Komisija, imtųsi reikiamų veiksmų, kad atitinkamas klausimų ir atsakymų sąrašas būtų skelbiamas tiekėjų ir (ar) skirstomųjų tinklų operatorių interneto svetainėse, apie tai informuojant vartotojus elektroninių ryšių priemonėmis, o kai tokios galimybės nėra, – vartotojui būtų išsiųsta klausimų ir atsakymų sąrašo kopija.

10. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis įsteigiamas bendrasis informacijos centras, skirtas teikti elektros energijos vartotojams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus.

22.  Kur galėčiau kreiptis nemokamos pagalbos sprendžiant ginčus?

Ginčai tarp tiekėjo ir vartotojo sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio susitarimu,  vartotojų skundus teisės aktų nustatyta išankstinio skundų nagrinėjimo neteisine tvarka nagrinėja: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) www.regula.lt, klausimai dėl kainos ir sutarties punktų, Valstybinė energetikos komisija (VEI), prie Energetikos ministerijos dėl apskaitos ir matavimo prietaisų ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba dėl suteiktų paslaugų kokybės.

23. Kur galėčiau gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektros energiją kalendoriniais metais, palyginimą su praėjusių metų atinkamu laikotarpiu (jei tai įmanoma) ar vidutiniu tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu (jei tai įmanoma)?

Kiekvienas UAB „ENERTY“ klientas, jei tik pageidauja, gali kreiptis Sutartyje nurodytais kontaktais ir jam bus suteikta visa aktuali informacija, išskyrus tą informaciją, kurios mes neturime ir negalime pateikti.

24. Kas bus atsakingas už elektros energijos tiekimo kokybę, techninę priežiūrą,  pasirinkus nepriklausomą elektros energijos tiekėją?

UAB “ENERTY” elektros energijos tinklų nevaldo ir neinvestuoja į jų plėtrą ir palaikymą. Už tiekimo kokybę bei technines priežiūros paslaugas yra atsakingas skirstomųjų tinklų operatorius (AB ESO).