D.U.K. gyventojams

Kas yra elektros tiekėjas?

Elektros tiekėjas – tai elektros rinkos subjektas, kuris tiekia elektrą vartotojams. Tiekėjai turi teisę prekiauti elektros energija pagal dvišales sutartis su gamintojais, balansavimo energijos tiekėjais bei vartotojais. Gali būti nepriklausomi elektros tiekėjai bei visuomeniniai tiekėjai.

Kas yra nepriklausomas elektros tiekėjas? Kuo jis skiriasi nuo visuomeninio?

Nepriklausomas tiekėjas – įmonė, tiekianti elektros energiją vartotojams ir turinti teisę verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla. Visuomeninis tiekėjas – įmonė, įpareigota tiekti elektros energiją jos veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje esantiems vartotojams.

Kas yra perdavimo ir skirstymo tinklų operatoriai?

Lietuvoje veikia dvi pagrindinės įmonės, turinčios išskirtines teises teikti elektros perdavimo bei skirstymo paslaugas:

  • LITGRID AB – perdavimo sistemos operatorė, valdanti aukštos įtampos perdavimo tinklą, nacionaliniu mastu yra elektros perdavimo aukštos įtampos tinklais įmonė.
  • AB „Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau – ESO) veiklą pradėjo 2016 metų sausio 1 dieną, sujungus AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“. ESO priklauso valstybės valdomai įmonių grupei „Lietuvos energija“, vienai didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. ESO funkcijos: elektros energijos tiekimas ir skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas, garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas.

Kas yra rinkos liberalizacija?

Lietuvoje elektros rinkos liberalizacijos metu įstatyme numatytais etapais elektros energijos vartotojai pradeda pirkti elektrą iš nepriklausomo elektros tiekėjo:

  • Nuo 2010 m. liepos 1 d. elektros energijos vartotojai, kurių leistinoji naudoti galia lygi ar didesnė 400 kW;
  • Nuo 2011 m. sausio 1 d. elektros energijos vartotojai, kurių leistinoji naudoti galia lygi ar didesnė 100 kW;
  • Nuo 2012 m. sausio 1 d. elektros energijos vartotojai, kurių leistinoji naudoti galia lygi ar didesnė 30 kW;
  • Nuo 2013 m. sausio 1 d. reguliuojami elektros energijos tarifai taikomi tik buitiniams elektros energijos vartotojams.

Kiek Lietuvoje yra nepriklausomų elektros tiekėjų?

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos apžvalgoje nurodyta, kad 2014 m. Lietuvoje yra 53 registruotas licencijas turintys nepriklausomi elektros tiekėjai. 14 tiekėjų vykdė aktyvią veiklą. Nuolat atnaujinamą nepriklausomų elektros tiekėjų sąrašą skelbia Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Kas bus nepasirinkus nepriklausomo elektros energijos tiekėjo?

Vartotojams, nustatytais terminais nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, ar kai jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su vartotojais sąlygomis, užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas. AB ESO yra garantinis tiekėjas. 2014 m. garantinio tiekimo kaina yra fiksuota ir lygi 21,713 ct/kWh. Garantinis elektros energijos tiekimas vartotojui užtikrinamas ne ilgiau nei 6 mėnesiams.

Kas yra VIAP?

VIAP yra viešuosius interesus atitinkančios paslaugos. VIAP mokestį moka kiekvienas šalies gyventojas. Nuo 2018 metų sausio 1 d. yra 1,35 ct/kWh be PVM. VIAP lėšos skiriamos AEI gamintojams, termofikacinėms elektrinėms, AB Lietuvos elektrinei, strateginiams projektams, AEI prijungimui prie skirstomųjų tinklo bei skirstomojo tinklo parengimui AEI gamintojams prijungti, AEI balansavimui, VIAP administravimo sąnaudoms.

Kaip už elektrą apmokės vartotojas, pasirinkęs nepriklausomą elektros energijos tiekėją?

Pasirinkęs nepriklausomą elektros energijos tiekėją, vartotojas gaus dvi sąskaitas: viena iš ESO už persiuntimo paslaugą perdavimo ir skirstomaisiais tinklais, sistemines paslaugas ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, o kita – už elektros energijos tiekimą – iš nepriklausomo tiekėjo.

Ar pasirinkus nepriklausomą elektros energijos tiekėją keičiasi elektros energijos suvartojimo rodmenų perdavimo tvarka?

Pasirinkus nepriklausomą elektros energijos tiekėją elektros energijos suvartojimo rodmenų perdavimo tvarka vartotojui nesikeičia. Sutartyje nustatytais terminais ir būdu, bet ne vėliau kaip iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos įskaitytinai, vartotojas privalo pateikti operatoriui (ESO) tikslius duomenis apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą atsiskaitymui būtiną informaciją. Duomenys pateikiami operatoriaus nustatyta forma ir būdais.

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, operatorius pateikia vartotojų suvartotos elektros energijos duomenis tiekėjams ir kitiems elektros energijos rinkos dalyviams Prekybos elektros energija taisyklėse numatytomis sąlygomis, apimtimis ir terminais.

Ką reikia daryti pasirenkant nepriklausomą elektros tiekėją?

Vartotojas, prieš sudarydamas arba nutraukdamas elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį su nepriklausomu tiekėju, privalo prieš 3 savaites apie tai raštu pranešti tinklų operatoriui, prie kurio valdomų tinklų yra prijungti vartotojo įrenginiai, taip pat visuomeniniam tiekėjui, kurio licencijoje nurodytoje teritorijoje yra vartotojo įrenginiai, arba garantinio tiekimo funkciją atliekančiam asmeniui, jeigu tokiam vartotojui visuomeninis elektros energijos tiekimas nėra užtikrinamas.

Kaip veikia Nord Pool Spot elektros birža?

Elektros birža veikia pagal patvirtintą reglamentą – taisyklių rinkinį, kuriame aprašyti visi prekybos aspektai: prekybos kalendorius, pasiūlymų prekybai formos, mokesčiai ir t.t. Lietuvoje galioja reikalavimas, kad visa elektros energija, kuri pagaminama kitose šalyse, turi būti privalomai parduota elektros biržoje ir visa elektros energija, kurią norima suvartoti kitoje šalyje, turi būti privalomai perkama biržoje. Elektros birža veikia pagal Skandinavijos elektros biržos „Nord Pool Spot” principus. Prekyba yra išankstinė: visi elektros energijos tiekimo sandoriai sudaromi prieš dieną, atskirai kiekvienai ateinančios paros valandai.

Atmintinė elektros energijos vartotojams